A taiko drummer, Minami-Senju matsuri, Tokyo - 08.26.2001

|